41.

Fantasy-Blue-V.2 1.2

SDDM Login Themes by l4k1
8 comments
Score 65.0%
May 18 2019
42.

Dark-openSUSE-v.2 1.0

SDDM Login Themes by l4k1
2 comments
Score 60.0%
May 15 2019
43.

Dark-openSUSE 1.0

SDDM Login Themes by l4k1
3 comments
Score 60.0%
May 15 2019
44.

Darkine KDE 2.0

SDDM Login Themes by Rokin
1 comment
Score 63.3%
May 13 2019
45.

Orange 1.0

SDDM Login Themes by l4k1
2 comments
Score 58.0%
May 13 2019
46.

Breeze-Chameleon-v.2 1.0

SDDM Login Themes by l4k1
1 comment
Score 58.0%
May 06 2019
47.
Score 63.3%
May 03 2019
48.

Moderate-Blue 1.0

SDDM Login Themes by l4k1
Score 50.0%
May 01 2019
49.

Card 0.2

SDDM Login Themes by phob1an
3 comments
Score 63.3%
Apr 30 2019
50.

WSPLASH 1.0

SDDM Login Themes by wuseman
1 comment
Score 58.0%
Apr 28 2019