41.
Score 50.0%
Mar 09 2014
42.

Wipe effect: 16:9 symmetric clock

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
43.

Wipe effect: 16:9 square 2 bars

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
44.

Wipe effect: 16:9 square 2

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
45.

Wipe effect: 16:9 square

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
46.

Wipe effect: 16:9 spiral 2

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
47.

Wipe effect: 16:9 spiral

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
48.

Wipe effect: 16:9 radial bars

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
49.

Wipe effect: 16:9 linear on the Y axis

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013
50.

Wipe effect: 16:9 linear on the X axis

Kdenlive FX by tanty
PAL (1024:576)
Score 50.0%
Jun 16 2013