Search results for "splash"

1.

LogoKdePlasmaSplashScreen v.1.8

Plasma Splashscreens by creativity
LogoKdePlasmaSplashScreen v.1.8
linux unix theme kde plasma plasma-5 splashscreen splash screen logo
5.8
Feb 07 2020
2.

GentooLogo Black

Plasma Splashscreens by menelkir
Black Splash Screen based on https://store.kde.org/p/1291719/.
linux unix theme kde plasma plasma-5 splashscreen gentoo kde5 splash logo
5.0
Apr 09 2019