Search results for "splash"

1.

LogoKdePlasmaSplashScreen v.1.8

Plasma Splashscreens by creativity
LogoKdePlasmaSplashScreen v.1.8
kde linux logo plasma plasma-5 screen splash splashscreen theme unix
5.7
Feb 07 2020
2.

GentooLogo Black

Plasma Splashscreens by menelkir
Black Splash Screen based on https://store.kde.org/p/1291719/.
gentoo kde kde5 linux logo plasma plasma-5 splash splashscreen theme unix
5.0
Apr 09 2019