Search results for "splashscreen"

1.

Fancy-Color-Global

Global Themes by l4k1
://www.pling.com/p/1807630/"]Fancy-Color-Splashscreen[/URL] [URL="https://store.kde.org/p/1598618"]Fancy-Konsole
5.3
2 days ago
2.

Noir-Dark-Global

Global Themes by l4k1
Splashscreen [COLOR="#2e75bc"] [B]Breeze-Noir-Dark-Splash[/B] [/COLOR]: [url=https://www.pling.com/p/1361462
6.1
1 day ago
3.

KDE-Story Global Theme

Global Themes by l4k1
][/url] Plasma Splashscreen [COLOR="green"] [B]KDE-Story[/B] [/COLOR]: [url=https://www.opendesktop.org
8.6
1 day ago
4.

Gently Global Theme

Global Themes by l4k1
[/COLOR][/url] [COLOR="#530053"] [B]Plasma Splashscreen[/B] [/COLOR] [COLOR="#3e8cc8"] [B]Gently
8.3
1 day ago
5.

Blur-Glassy Global Theme

Global Themes by l4k1
"] Here [/COLOR][/url] Plasma Splashscreen [COLOR="blue"]Breeze Blur Blue V.2[/COLOR]: [url=https
7.8
1 day ago
6.

Pax-Global

Global Themes by l4k1
[/B] [/COLOR]: [url=https://www.pling.com/p/1838854/][COLOR="red"] Here [/COLOR][/url] Plasma Splashscreen
6.3
2 days ago
7.

Vortex-Global

Global Themes by l4k1
]: [url=https://www.pling.com/p/1493421/][COLOR="red"] Here [/COLOR][/url] Plasma Splashscreen [COLOR
7.6
2 days ago
8.

Shiny-Global

Global Themes by l4k1
=https://www.pling.com/p/1633297/][COLOR="red"] Here [/COLOR][/url] Plasma Splashscreen [COLOR="#006199
5.8
Jan 27 2023
9.

Dexy-Global

Global Themes by l4k1
Splashscreen [COLOR="#5e81ac"] [B]Dexy-FlipClock-Splash[/B] [/COLOR]: [url=https://www.pling.com/p/1838852
5.0
Jan 27 2023
10.

Dexy-Color-Global

Global Themes by l4k1
/][COLOR="red"] Here [/COLOR][/url] Plasma Splashscreen [COLOR="#5e81ac"] [B]Dexy-Color-Splash[/B] [/COLOR
5.0
Jan 27 2023