Search results for "kde"

81.

Flowers - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Flowers - Konsole Flowers color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/flowers]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
addon kde konsole term terminal color-scheme
5 .8
May 06 2018
82.

Material - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Material - Konsole Material color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/material]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
kde konsole term terminal color-scheme addon
5 .0
May 06 2018
83.

Teva - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Teva - Konsole Teva color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/dkeg%20-%20teva]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
kde konsole term terminal color-scheme addon
5 .0
May 06 2018
84.

Petals - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Petals color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/petals]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
kde konsole term terminal color-scheme addon
6 .3
May 06 2018
85.

Visiblue - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Visiblue color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/Visiblue]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
kde konsole term terminal color-scheme addon
5 .0
May 06 2018
86.

Neon - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Neon color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/neon]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
addon kde konsole term terminal color-scheme
5 .8
May 06 2018
87.

Tango - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Tango color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/tango]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
addon kde konsole term terminal color-scheme
5 .0
May 06 2018
88.

Nature - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Nature color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/Gslob%20nature-suede]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
kde konsole term terminal color-scheme addon
5 .0
May 06 2018
89.

Panels - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Panels color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/dkeg%20-%20panels]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
addon kde konsole term terminal color-scheme
5 .0
May 06 2018
90.

Wbug - Konsole

Konsole Color Schemes by Rokin
Wbug color scheme port for Konsole (src: [URL=http://www.xcolors.net/dl/dkeg%20-%20vwbug]Xdefaults[/URL]). (Install Path : ~/.local/share/konsole)
addon kde konsole term terminal color-scheme
5 .0
May 06 2018